Støj

Køge Nord er beliggende tæt på jernbane og Køge Bugt Motorvejen og er derfor væsentligt støjudsat.

Af beregninger fremgår det, at støjbelastningen for de østlige boliger ligger over Lden 63 dB, og således væsentligt over den vejledende støjgrænse på Lden 58 dB.

Nedenfor er beskrevet 4 tiltag der i sammenspil vil kunne reducere støjen.

Under alle omstændigheder vil det være nødvendigt at forholde sig til de høje støjniveauer på boligernes facader i den kommende lokalplan og Køge Kommune skal vurdere om de vejledende støjgrænser kan fraviges.


Tiltag 1


Såfremt der etableres en 6 m høj støjafskærmning mellem motorvej og jernbane vil støjen blive reduceret til under Lden 63 dB for de fleste boliger, jf. kort 2.
Det skal her bemærkes, at en afskærmning ikke vil have samme effekt på alle etager, typisk vil støjen være højere på de øverste etager end på de nederste. For mange af klyngerne vil støjen i gårdrummene mellem boligerne være under støjgrænsen.

Tiltag 2


I en overgangsperiode kan der etableres en jordvold på området. Det udarbejdede støjkort med en 6 m høj skærm mellem jernbane og motorvej vil være nogenlunde repræsentativt for en jordvold.
Volden skal dog være 8-9m høj for at dæmpe på samme måde på grund af voldens større afstand til motorvejen.

Tiltag 3


Der er planlagt erhvervsbebyggelser mellem jernbanen og boligbebyggelserne, der i fremtiden vil erstatte terrænparkeringen.
Såfremt erhvervsbebyggelserne danner en form for lukket facade, evt. med forskudte bebyggelser vil dette ligeledes kunne være en effektiv afskærmning mod motorvejsstøjen.

Tiltag 4


Boligbebyggelserne lukkes så meget som muligt i retning mod motorvejen, således at bebyggelserne skærmer for opholdsarealerne.
De højeste bebyggelser bør derfor være mod motorvejen.