Landskab

Landskabsstrategien for Køge Nord skal samle området med en enkel og tydelig grøn struktur, styrke de eksisterende landskabelige kvaliteter og gøre naturen tilgængelig for alle Køge Nords beboere og besøgende.

Områdets natur er i dag kendetegnet ved det skrånende landskab mod Skensved Å, tætte grupper af fredskove og åbne kig over de dyrkede marker.

Men denne landskabelige karakter er stærkt udfordret af, at de grønne områder er svært tilgængelige og uden klare sammenhænge. Samtidig brydes udsynet af de mange store transportbygninger. Landskabsstrategien imødegår disse udfordringer og sigter mod at styrke områdets potentialer.


Den grønne fordelingskorridor

Et grønt bælte omkranser området og sikrer et mangfoldigt naturareal, hvor en 5 km lang natursti kan sno sig. Samtidig fungerer det grønne bælte som en fritholdelseszone til Skensved Å, og som en fordelingskorridor for dyr og planter

 

Grønne hegn

Grønne hegn indrammer området for stor-erhverv og sammenfletter dermed de store bygningsvoluminer med landskabet.

Bevar sigtelinjerne

En af de eksisterende styrker ved landskabet er de åbne kig over markerne og mod Skensved Å – de skal bevares! Sigtelinjer mellem byrum eller pejlemærker over landskabet er ligeledes i planen.


Beplantningen langs med stier og veje under streger den grønne sammenhængskræft.