Den blå Plan

I udviklingen af Køge Nord er der særlig fokus på regnvandshåndteringen. Der vil blive stillet krav om at:

  • Alle anlæg skal kunne klare en fremtidig 5-års regn (klimafaktor 1,32)

  • Ved sjældnere regn begynder regnvandet at brede sig mere ud i transportkorridorerne, og lagunerne langs vandløbene kan løbe over

  • Etablering af transportkorridorer og lagunerne skal sikre, at der under et fremtidigt 100-års skybrud (klimafaktor 1,54) ikke sker tilbagestuvning til bygninger på de enkelte grunde

  • Tagvand kan nedsives på de enkelte grunde (undtaget i bolig og visionsområdet)

  • Plads- og vejvand må ikke nedsives og skal renses inden det ledes ud i vandløb

  • Udledning af regnvand til vandløb må kun overskride 1 l/s/ha sjældnere end hvert 5. år

  • De befæstede flader regnes at udgøre 50% af hele boligområdet, 80% af hele visionsområdet og 90% i erhvervsområdet i wadien. Tagfladerne i erhvervs-området regnes at udgøre 30% af hele arealet. (50% befæstet areal i boligområdet svarer til 950 boliger og en parkeringsnorm på 1 pr. hustand)


Den blå grønne zone ved Egedsvej.

Regnvandet fra erhvervsområdets pladser og vejarealer syd for Egedesvej ledes via transportkorridorerne frem mod Egedesvej, hvor der på sydsiden af vejen vil blive udformet fordybninger i terrænet til opbremsning og forsinkelse af regnvandet. Fordybningerne forsynes med tæt bund for at undgå nedsivning til grundvandet. Over den tætte bund lægges et lag filtermuld, som kan rense plads- og vejvandet, inden det løber videre mod Skensved Å.

Der er planlagt beplantning ved og langs fordybningerne.
Tagvand nedsives på de enkelte grunde eller i fælles anlæg for flere grunde. Når nedsivningsanlæggene ikke kan følge med, vil også tagvand blive ledt over de enkelte grunde og frem til transportkorridorerne og fordybningerne syd for Egedesvej. I de situationer vil fordybningerne blive fyldt og vandet vil løbe i transportkorridorerne til Skensved Å.