Erhverv

GRØN IDENTITET ..

.. er områdets kendetegn. Derfor skal der planlægges indgående for integration af bigboxe i landskabet. Det kan blandt andet foregå gennem fortætninger og åbninger i landskabet, der dels indrammer stor-erhvervet og dels åbner landskabet op mod kig til Skensved Å.

DET BLÅGRØNNE LANDSKAB

Håndtering af regnvand og indvinding af grundvand er et synligt element og vil bidrage til stor diversitet i landskabet.

FLEKSIBEL PLAN

Området skal planlægges med mulighed for stor variation og fleksibilitet i anvendelse og størrelse. Derfor skal få og klare guidelines sikre den blågrønne vision samtidig med at fremtidigt stor-erhverv får tilstrækkeligt spillerum.

I Køge nord vil du få mulighed for at finde et areal, hvor du kan placere din virksomhed. uagtet om du skal have et højlager på op til 40 meter, eller du kun har behov for at bygge optil 15 meter, kan vi finde et areal til netop din virksomhed.


Åbne rammer

Indenfor delområderne, vil byggefelterne kunne opdeles med stor fleksibilitet.

 

Respekter vandets veje

Indenfor delområderne, vil byggefelterne kunne opdeles med stor fleksibilitet.

Afvandning

Vej- og parkeringsvand tilbageholdes langs med Egesvej før det ledes til Skensved Å.

Landskabet indrammer bebyggelsen

Beplantningen i den Grønne fordelingskorridor, langs med Egedesvej og mellem de enkelte byggefelter, vil hjælpe med til at formidle de store bygningsvolumener og omgivelserne.

Retningslinjer for erhvervsbyggeri i Køge Nord

Maksimumshøjderne for bebyggelsen varierer mellem 15 – 40 meter. Indenfor den markerede zone i 2B må der dog kun bygges op til 20 m. For at sikre udsyn, skal bebyggelsen orienteres på tværs af højdekurverne.

De befæstede arealer

Det befæstede areal må højest udgøre 90 % af det samlede areal. Heraf skal minimum 50 % være bebygget. Svarende til et mindste forhold mellem befæstet areal, bebygget areal og grønt areal i forholdet 6:3:1.