Vandhåndtering i boligområdet

Håndtering af regnvand  - LAR-løsninger i boligbyen

Da nedsivning ikke er tilladt i boligområdet af hensyn til særlig beskyttelse af grundvandet, skal alt regnvand fra boligområdet opsamles og ledes til vandløbene eller nyttiggøres lokalt og udledes til kloakken, på samme måde som spildevand.

Der er meget begrænset plads til opsamling og samlet transport af regnvandet fra boligområdet og visionsområdet.

Derfor er det valgt at tilbageholde så meget regnvand som muligt lokalt.

Regnvandsafledningen fra de enkelte boligklynger vil i vid udstrækning ske på overfladen i kanaler og fordybninger med tæt bund rundt om klyngen. Hvor der ikke er ret meget vand, kan der være tale om små græsklædte fordybningerne eller små kunstnerisk udførte stenrender mm. Fordybningerne kan laves med varierende bredder, spring og fald hen mod vejen med rørbassinet.

Der er i boligområdet meget store frihedsgrader mht. individuel udformning af regnvandsanlæggene – alle løsninger skal bare respektere, at der i normalsituationen ikke må ske nogen form for nedsivning til grundvandet.